OKAZJE!!!

zdjecie

Inne - SPRZEDAŻ

Miejscowość
VIDNAVA
Dzielnica - osiedle
VIDNAVA
Pow. całkowita
1 093.00 m2
Cena
640 000 zł

[+] dodaj [+] więcej

zdjecie

Domy - SPRZEDAŻ

Miejscowość
Nysa
Ulica
Jędrzychów
Liczba pokoi
5
Pow. całkowita
150.00 m2
Cena
480 000 zł

[+] dodaj [+] więcej

zdjecie

Mieszkania - SPRZEDAŻ

Miejscowość
Nysa
Ulica
Mickiewicza
Liczba pokoi
3
Pow. całkowita
92.17 m2
Cena
272 000 zł

[+] dodaj [+] więcej

zdjecie

Lokale - SPRZEDAŻ

Miejscowość
Łosiów
Pow. całkowita
1 680.90 m2
Cena
1 100 000 zł

[+] dodaj [+] więcej

zdjecie

Działki - SPRZEDAŻ

Miejscowość
Nysa
Ulica
Poziomkowa
Cena
80 000 zł

[+] dodaj [+] więcej

zdjecie

Lokale - SPRZEDAŻ

Miejscowość
Nysa
Ulica
Siemiradzkiego
Pow. całkowita
110.00 m2
Cena
490 000 zł

[+] dodaj [+] więcej

zdjecie

Mieszkania - SPRZEDAŻ

Miejscowość
Nysa
Ulica
Mickiewicza
Liczba pokoi
4
Pow. całkowita
98.20 m2
Cena
285 000 zł

[+] dodaj [+] więcej

zdjecie

Inne - SPRZEDAŻ

Miejscowość
Skorochów
Pow. całkowita
9 916.00 m2
Cena
1 600 000 zł

[+] dodaj [+] więcej

siedziba

kontakt

Nysa, Celna 10
Tel.: 774339580, 602627076

GG 20686308

« wróć

Opłaty, podatki...

 

Z transakcjami kupna / sprzedaży na rynku nieruchomości związane są następujące opłaty:

 

TAKSA NOTARIALNA  

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 1 października 2001 roku w sprawie taksy notarialnej określa maksymalne stawki wynagrodzenia za czynności notarialne dokonywane przez notariuszy prowadzących kancelarie notarialne. Notariusz może w umowie ze stroną czynności notarialnej ustalić wynagrodzenie niższe niż wynikające ze stawek taksy notarialnej.

Jeżeli natomiast dokonanie czynności notarialnych wymaga wyjątkowo dużego nakładu pracy i czasu, notariusz może ustalić wynagrodzenie wyższe, lecz nie przekraczające dwukrotnego wynagrodzenia przewidzianego za daną czynność.

Wysokość maksymalnego wynagrodzenia notariusza zależna jest od wartości przedmiotu (wartości nieruchomości) czynności notarialnej i wynosi:

Wartość nieruchomości

Taksa notarialna

do 5.000,00 PLN

200,00 PLN

od 5.000,00 PLN do 15.000,00 PLN

200,00PLN + 3,0% od nadwyżki powyżej 5.000,00 PLN

od 15.000,00 PLN do 30.000,00 PLN

500,00 PLN + 2,0 % od nadwyżki ponad 15.000,00 PLN

od 30.000,00 PLN do 60.000,00 PLN

800,00 PLN + 1,0% od nadwyżki ponad 30.000,00 PLN

od 60.000,00 PLN do 1.000.000,00 PLN

1.100,00 PLN + 0,5% od nadwyżki powyżej 60.000,00 PLN

powyżej 1.000.000,00 PLN

5.800,00 PLN + 0,25% od nadwyżki powyżej 1.000.000,00 PLN

Taksa notarialna opisana w powyższej tabeli jest to taksa stosowana wtedy, gdy przedmiot czynności notarialnej stanowi własność hipoteczną (całość taksy notarialnej). Od całości taksy notarialnej notariusz nalicza podatek VAT w wysokości 22 % wtedy, gdy osoba kupująca nieruchomość posiada już inną nieruchomość. Natomiast gdy jej nie posiada ani nie dysponuje spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu, podatek VAT wynosi 7 %.

Za sporządzenie aktu notarialnego umowy dotyczącej zbycia własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej (prawa do lokalu mieszkalnego w domu budowanym przez spółdzielnię mieszkaniową w celu przeniesienia jego własności na członka danej spółdzielni) - maksymalne wynagrodzenie notariusza wynosi połowę wynagrodzenia według stawek taksy notarialnej przewidzianej jako całość tejże taksy         

PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH

W przypadku nabycia nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym - podatek od czynności cywilnoprawnych wynosi 2 % ceny podanej w akcie notarialnym (Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych, Dz. U. Nr 86 z 2000 r.)

Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej. Jeżeli zawarcie umowy przenoszącej własność następuje w wykonaniu zobowiązania wynikającego z uprzednio zawartej umowy zobowiązującej do przeniesienia własności (umowa przedwstępna), obowiązek podatkowy powstaje z chwilą zawarcia umowy przenoszącej własność.

W transakcjach kupna / sprzedaży nieruchomości obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych ciąży na stronie kupującej.

Podatnik jest zobowiązany bez wezwania organu podatkowego złożyć deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych oraz obliczyć i wpłacić podatek w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego. W transakcjach kupna / sprzedaży na rynku nieruchomości płatnikami tego podatku są notariusze (w praktyce oznacza to, że notariusze obliczają i pobierają podatek od czynności cywilnoprawnych w chwili podpisania aktu notarialnego przenoszącego własność nieruchomości).

OPŁATA SĄDOWA

Ustawa z dnia 28 lipca 2005r. o kosztach sądowych (zastępująca starą ustawę z dnia 13 czerwca 1967r.), której przepisy obowiązują od dnia 02 marca 2006r., przewiduje następujące opłaty sądowe w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych:

Czego dotyczy opłata

Wysokość opłaty stałej

wniosek o wpis własności, użytkowania wieczystego lub ograniczonego prawa rzeczowego

200 zł

wniosek o wpis własności, użytkowania wieczystego lub ograniczonego prawa rzeczowego (jeżeli wniosek dotyczy wpisu udziału w prawie

proporcjonalnie do wysokości udziału, jednak nie mniej niż 100 zł

wniosek o wpis własności, użytkowania wieczystego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu (na podstawie dziedziczenia, zapisu lub działu spadku albo zniesienia współwłasności)

150 zł

wniosek o wpis własności, użytkowania wieczystego, spółdzielczego prawa do lokalu (w wyniku podziału majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami)

150 zł

wniosek o wpis własności nieruchomości rolnej o powierzchni do 5 ha

150 zł

wniosek o wpis praw osobistych i roszczeń

150 zł

wniosek o wpis zmiany treści ograniczonych praw rzeczowych

150 zł

wniosek o założenie księgi wieczystej

60 zł

wniosek o połączenie nieruchomości w jednej, istniejącej już księdze wieczystej (niezależnie od liczby łączonych nieruchomości)

60 zł

wniosek o odłączenie nieruchomości lub jej części

60 zł

wniosek o sprostowanie działu I-O księgi wieczystej

60 zł

wniosek o wpis ostrzeżenia o niezgodności stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym

60 zł

wniosek o dokonanie innych wpisów

60 zł

wniosek o wykreślenie wpisu z księgi wieczystej

100 zł

źródło: money.pl

PROWIZJA BIURA OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI

Prowizja biura obrotu nieruchomościami w transakcjach kupna / sprzedaży nieruchomości wynosi 2 % wartości nieruchomości w zależności od rodzaju nieruchomości. Natomiast prowizja biura w transakcjach najmu / wynajmu nieruchomości stanowi z reguły równowartość jednomiesięcznego czynszu najmu danej nieruchomości.

Agencje obrotu nieruchomościami świadczą klientom swoje usługi polegające na szeroko rozumianej pomocy w zawarciu transakcji na rynku nieruchomości. Usługi te wykonywane są przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach, posiadające określony zasób wiedzy i działające w oparciu o znane normy etyki i standardy zawodowe. Istotą pośrednictwa jest kojarzenie stron transakcji jednak jego rola na rozwiniętych i rozwijających się rynkach nieruchomości jest znacznie szersza i obejmuje między innymi zapewnienie klientom bezpieczeństwa poprzez dbanie o sprawdzenie wszelkich okoliczności prawnych i faktycznych związanych z daną transakcją i jej przedmiotem.
 


 

Sprawdź z jakich ulg podatkowych możesz skorzystać przy sprzedaży nieruchomości.

Gdy zamierzamy sprzedać nieruchomość zorientujmy się uprzednio: 

- w podatkach, które należy zapłacić

- jakie ulgi nam przysługują i jakie możliwości nam dadzą

W styczniu 2009 roku wprowadzono NOWE PRZEPISY PODATKOWE związane z nieruchomościami. Zlikwidowano na przykład ulgę meldunkową, ale w zamian mamy możliwość zwolnienia od podatku pod warunkiem, że pieniądze ze sprzedaży przeznaczymy na mieszkaniowe cele w przeciągu 2 lat.

 

Jeżeli kupiliśmy mieszkanie (dom) po pierwszym stycznia 2009 roku - to wysokość podatku (19 proc. dochodu), pozostaje bez zmian. Ponieważ nie ma już obowiązku meldunkowego - tym samym nie istnieje ulga meldunkowa. Miejsce ulgi meldunkowej zajmuje zwolnienie z płacenia podatku gdy przeznaczymy pieniądze uzyskane ze sprzedaży na inne cele mieszkaniowe (mamy na to dwa lata podatkowe). Jako cele mieszkaniowe rozumiemy także nieruchomość zakupioną na terytorium Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i w Szwajcarii. Nie płacimy podatku, jeżeli sprzedaż nastąpi po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, kiedy miał miejsce zakup.

 

 Zakup nieruchomości od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2008 roku - zmianie ulega wysokość podatku. Sprzedając nieruchomość nabytą w tym czasie zapłacimy 19 proc. dochodu ze sprzedaży a nie, jak wcześniej 10 proc. przychodu. Płacimy więc tylko od tego, co zarobimy na danej nieruchomości. Nie musimy także powiadamiać o tym fiskusa od razu, wystarczy zrobić to w zeznaniu rocznym składanym do 30 kwietnia. Aby uniknąć płacenia PIT możemy skorzystać z rozwiązania, jakim jest ulga meldunkowa. Polega ono na tym, że nie zapłacimy podatku jeżeli w sprzedawanej przez nas nieruchomości byliśmy wcześniej zameldowani przynajmniej 12 miesięcy. Pozostałe ulgi zostały wycofane.

 

Sprzedając nieruchomość nabytą do końca 2006 roku zapłacimy podatek w wysokości 10 proc. przychodu uzyskanego ze sprzedaży, czyli całej sumy otrzymanej od kupującego. Jeżeli jednak nie chcemy płacić podatku możemy przeznaczyć uzyskane ze sprzedaży pieniądze na inne cele mieszkaniowe, ale mamy na to dwa lata od momentu zawarcia transakcji. Te cele mieszkaniowe, na które możemy wydać pieniądze ze sprzedaży nieruchomości, to m.in. zakup innej nieruchomości lub budowa, przebudowa, czy też remont własnej nieruchomości. W ciągu 14 dni od sprzedaży musimy zgłosić chęć skorzystania z takiej ulgi do urzędu skarbowego, albo zapłacić podatek. Wolna od podatku jest także sprzedaż nieruchomości nabytych w spadku lub darowiźnie.

 

Nowe zasady opodatkowania nieruchomości:  

(kliknij  link)

http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/113327,nowe_zasady_opodatkowania_nieruchomosci_w_tym_roku.html

 

Ewidencja gruntu zdecyduje o zwolnieniu: 

(kliknij  link)

 

http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/118823,ewidencja_gruntu_zdecyduje_o_zwolnieniu.html

 

 

Więcej informacji w naszym biurze!!!